Day: December 29, 2020

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

การทำงานของเครื่องมือวัดการไหลแต่ละประเภทการทำงานของเครื่องมือวัดการไหลแต่ละประเภท

เครื่องวัดการไหล และ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาณ หรืออัตราการเคลื่อนที่ของไหลผ่านภาชนะต่าง ๆ อย่างเช่น ท่อ หรือ ราง เป็นต้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวัดของไหล Flow Measurement ซึ่งโดยปกตินั้นจะไม่วัดค่าได้แบบตรง ๆ แต่จะอาศัยการวัดค่าความเร็วของการเคลื่อนที่จากของไหล ซึ่งเกิดจากค่าความดันจาก 2 จุด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการไหลจากของไหล ถ้าหากความดันฝั่งใดมีความดันที่มากกว่าก็จะดันให้ของไหลนั้นไหลไปยังฝั่งที่มีค่าความดันต่ำกว่าและนำค่าความเร็วมาคูณกับพื้นที่หน้าตัดก็จะได้เป็นค่าอัตราการไหลออกมา ซึ่งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ นั้นก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่เหมาะสมโดย Flow meter แต่ละประเภทก็มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันออกไป การทำงานของ Flow